Instrukcja aplikacji FotoKreatora Foto-eM

Informacje ogólne

Oprogramowanie FotoKreator przeznaczone jest do tworzenia albumów fotografii, które będą drukowane i oprawiane w miękkie lub twarde okładki.

Oprogramowanie to pozwala zaprojektować album poprzez umieszczenie fotografii, wprowadzanie tekstów, wybór tła strony, ustawienie odpowiednich ramek, dodawanie grafiki oraz ustawianie dodatkowych efektów. Można dowolnie zmieniać wielkość oraz położenie fotografii, a tym samym zaprojektować dowolny album.

Instrukcja obsługi podzielona jest na następujące części:

- Instalowanie
- Tworzenie albumu i zamawianie - skrót informacji
- Tworzenie nowego albumu
- Edycja i projektowanie albumu
- Proces zamawiania
- Wprowadzanie zmian i usuwanie albumów
- Podpowiedzi
- Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Instalowanie

Oprogramowanie FotoKreator można instalować w systemach operacyjnych Windows2000, Windows XP Windows Vista oraz Windows7. Zalecana rozdzielczość ekranu to 1024x768 lub 1280x1024.

W celu zainstalowania oprogramowania należy dwukrotnie kliknąć plik instalacyjny i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Pod koniec procesu instalowania oprogramowanie FotoKreator wykonuje kilka dodatkowych czynności (które trwają kilka minut).

Przy kolejnym uruchamianiu w celu wywołania oprogramowania FotoKreator należy kliknąć odpowiednią ikonę na pulpicie.


>> na początek

Tworzenie albumu i zamawianie - skrót informacji

Tworzenie nowego albumu:


Zamawianie albumu:>> na początek

Tworzenie nowego albumu

Nowy album jest tworzony za pomocą kreatora. Kreator pozwala na utworzenie podstawowej wersji albumu w czterech prostych krokach. W celu uruchomienia kreatora należy wybrać polecenie 'Nowy album', wyświetlane na ekranie pojawiającym się bezpośrednio po uruchomieniu oprogramowania FotoKreator. W celu przejścia do następnego kroku kliknij przycisk Po zatrzymaniu kursora myszy nad przyciskiem wyświetlana jest podpowiedź dotycząca czynności do wykonania w aktualnym kroku.


UWAGA: Kreator upraszcza tworzenie nowego albumu poprzez automatyzację niektórych zadań, można jednak później zmienić wszystkie ustawienia wybrane przez ten kreator.


Etapy tworzenia nowego albumu za pomocą kreatora:

 1. Wybór typu i nazwy

  Wprowadź nazwę albumu w polu 'Nazwa albumu', umieszczonym na górze. W celu wybrania typu albumu najpierw wybierz grupę albumów, a następnie kliknij żądany typ albumu. Po wybraniu typu albumu po prawej stronie ekranu wyświetlana jest jego cena oraz dodatkowe informacje. Można również wybrać odpowiednią okładkę dla danego typu albumu.
 2. Wybór fotografii

  W celu wybrania fotografii, które mają być wstawione do albumu, najpierw wybierz odpowiedni folder po lewej stronie ekranu, następnie fotografie w środkowej części ekranu i kliknij przycisk w celu przesunięcia ich do części 'Obszar wybranych'.
  W celu wybrania większej liczby fotografii należy w momencie klikania lewym przyciskiem myszy trzymać wciśnięty klawisz Ctrl lub kliknąć pierwszą fotografię, a następnie ostatnią, trzymając jednocześnie wciśnięty klawisz Shift.
  Aby wybrać wszystkie fotografie w folderze, kliknij przycisk 'Wybierz wszystko'.
  W celu wybrania fotografii z wielu folderów zaznacz najpierw fotografie z jednego folderu, a następnie zmień folder i wybierz kolejne fotografie. Powtarzaj ten proces do momentu dodania wszystkich fotografii do edytowanego albumu.

  UWAGA: Przyciski Zoom pozwalają powiększyć lub zmniejszyć wielkość podglądu grafiki.
 3. Projektowanie układu stron.

  Wskaż żądany format, wybierając jedną z następujących opcji:
  1. Przykładowy album - należy wybrać jeden z przykładowych albumów dostarczonych wraz z oprogramowaniem.
  2. Album wcześniej zaprojektowany - należy wybrać jeden z wcześniej zaprojektowanych albumów.
  3. Projektowanie strony (dostosowanie fotografii do projektu) - należy wybrać stronę, której układ będzie szablonem do tworzenia nowych stron w albumie.
  4. Projektowanie strony (pokaż cały obraz) - należy wybrać stronę, której układ będzie podstawowym szablonem do tworzenia wszystkich nowych stron w albumie. Fotografie zostaną umieszczone na stronie w taki sposób, aby widać było cały obraz.

  Określ, czy fotografie mają być rozmieszczane automatycznie na stronie w oparciu o wybrany szablon (opcja "Autowypełnianie stron"), czy też będą ręcznie rozmieszczane na stronach w czasie edycji.

  Parametr określający żądaną liczbę stron można ustawić na dowolną wartość; system podaje zalecaną liczbę stron na postawie liczby fotografii oraz wybranego układu stron, ale można tę wartość zmienić.

  Zalecane jest korzystanie z przykładowych albumów w celu skrócenia czasu projektowania oraz uzyskania profesjonalnych wyników.
  Jeżeli na etapie projektowania układu stron została wybrana opcja 'Album przykładowy' lub 'Album zaprojektowany przeze mnie', jest to ostatni etap pracy kreatora.
  Jeżeli jednak wybrano inną opcję, należy wykonać jeden dodatkowy etap.
 4. Wybór tła

  Tła są podzielone na grupy.
  Można wybrać określoną grupę oraz rysunek, który będzie używany jako tło z pokazywanej listy.

  Jedna z grup zawiera listę pełnych kolorów.


  Można również wybrać kolor Użytkownika, co spowoduje wyświetlenie ekranu do definiowania nowego koloru.
 5. W ostatnim etapie pracy kreatora wybierz przycisk , co spowoduje utworzenie nowego albumu w oparciu o zaznaczone opcje. Operacja ta może być dosyć czasochłonna; czas jej trwania zależy od liczby fotografii oraz liczby stron w albumie. Po zakończeniu tworzenia albumu zostanie on wyświetlony na ekranie głównym: fotografie wyświetlane są na liście (po prawej stronie ekranu), strony w dolnej części ekranu, a na środku pojawia się aktualnie wybrana strona. W tym momencie można przeglądać poszczególne strony oraz wprowadzać na nich zmiany.


>> na początek

Ekran główny - edycja i projektowanie albumu

Z poziomu ekranu głównego można edytować i projektować strony albumu poprzez wybieranie fotografii i ustawianie ich położenia na stronie, wybieranie teł, ustawianie ramek, masek lub dodawanie efektów do fotografii, wstawianie grafiki, tekstów, dodawanie/usuwanie stron i zmienianie kolejności stron. Fotografie można obracać, wypełniać, przycinać i rozmieszczać na stronach albumu. W celu szczegółowego sprawdzenia strony albumu można ją powiększyć lub zmienić wielkość przestrzeni roboczej.
Sekcja menu zawiera skrótowy opis dostępnych operacji.

Ekran ten składa się z następujących elementów:

 1. Przestrzeń robocza (środkowa część ekranu) - aktualnie edytowana strona, w tym przyciski do projektowania 'Strona' i 'Ogólne'.
 2. Przybornik (po lewej) - zawiera narzędzia do edycji i projektowania.
 3. Strony (na dole) - miniatury stron albumu.
 4. Fotografie (po prawej) - fotografie w albumie oraz te, które nie zostały jeszcze wstawione.
 5. Przyciski Ogólne (na górze) - przyciski do zarządzania, czyli wykonywania operacji typu "Nowy", "Otwórz" lub "Zamów".

Przyciski Ogólne

Ogólne przyciski na górze ekranu:

 • Nowy - Otwiera kreator Nowy album w celu utworzenia zamówienia na nowy album
 • Otwórz - Powoduje wyświetlenie ekranu pozwalającego na otwarcie nowego albumu. Za pomocą tego polecenia można otworzyć, usunąć i zmienić nazwę albumu.
 • Zamów - Otwiera kreator do kończenia składania zamówienia na nowy album
 • Ceny - Wyświetla informacje dotyczące cennika.
 • Strona internetowa - Otwiera stronę internetową drukarni.
 • Pomoc - Wyświetla plik z pomocą.

Przyciski zdjęć

Przyciski zlokalizowane nad zdjęciami służą do:

 • Dodawanie zdjęć - Otwiera kreatora możliwiającego dodanie nowych zdjęć do projektu
 • Usuń zdjęcia - kasuje wybrane zdjęcia
 • Obróć zdjęcie w lewo - Ta opcja powoduje obrócenie fotografii w lewo
 • Obróć zdjęcie w prawo - Ta opcja powoduje obrócenie fotografii w prawo.
 • Kreator usuwania czerwonych oczu - uruchamia okno pozwalające na usununięcie czerwonych oczu z wybranego zdjęcia.

W momencie wskazania któregoś z przycisków wskaźnikiem myszy, pokaże się okienko z krótkim wyjaśnieniem funkcji (jak na ekranie poniżej).UWAGA: wszystkie te operacje zostaną zastosowane tylko do zdjęć znajdujących się w panelu zdjęć.

Zmiana przestrzeni roboczej

W celu zmiany wielkości poszczególnych elementów ekranu można zmienić położenie trzech elementów dzielących przestrzeń roboczą. Dwukrotne kliknięcie elementu rozdzielającego po lewej stronie powoduje ukrycie Przybornika, dwukrotne kliknięcie elementu rozdzielającego po prawej stronie powoduje ukrycie fotografii, a dwukrotne kliknięcie elementu rozdzielającego na dole powoduje ukrycie stron. Ponowne dwukrotne kliknięcie wyświetla ukryty element składowy przestrzeni roboczej.

Przechodzenie pomiędzy stronami

Edycja zwykle dotyczy strony, która jest aktualnie wyświetlana na środku ekranu, za wyjątkiem kilku operacji, które obejmują zasięgiem wszystkie strony albumu. W celu zmiany aktualnej strony należy kliknąć odpowiednią miniaturkę strony w dolnej części ekranu. W celu przejścia do innej strony można również kliknąć jeden z przycisków (poprzednia, następna, pierwsza, ostatnia), umieszczonych na pasku narzędzi Strona i Ogólne.


Obracanie fotografii (o 90 stopni)

Jeżeli fotografia na liście fotografii jest obrócona, można przywrócić jej poprawną orientację poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wybranie polecenia Obróć w prawo lub Rotate Obróć w lewo. Można również zaznaczyć obraz na stronie, a następnie kliknąć przycisk 'Obróć w lewo' lub 'Obróć w prawo' na pasku narzędziowym Strona i Ogólne. Zalecane jest obrócenie fotografii przed ich wstawianiem do albumu.

Wstawianie, przycinanie i rozmieszczanie fotografii

W celu wstawienia fotografii należy ją przeciągnąć z listy fotografii na stronę. Zwolnienie przycisku myszy w czasie przemieszczania nad wolnym miejscem powoduje wstawienie fotografii w tym miejscu. Zwolnienie przycisku myszy w czasie przemieszczania nad pustym miejscem powoduje dodanie fotografii w tym miejscu.

Domyślnie fotografie są przycinane w celu dopasowania do wolnego miejsca. Zaleca się, aby do wolnych miejsc o orientacji poziomej przeciągać fotografie mające również orientację poziomą, a do wolnych miejsc o orientacji pionowej przeciągać fotografie zorientowane pionowo w celu uniknięcia (lub ograniczenia) przycinania fotografii.

Można również zaznaczyć fotografie, a następnie kliknąć przycisk 'Dopasuj' na pasku narzędziowym Strona i Ogólne. Spowoduje to zmniejszenie fotografii w celu dopasowania do wolnego miejsca, w efekcie fotografia nie będzie przycinana, może być natomiast mało czytelna z powodu zmniejszenia. W celu powrócenia do domyślnego ustawienia kliknij przycisk 'Dopasuj' na pasku narzędziowym Page & General.

W celu ustawienia przycinanego fragmentu fotografii należy dwukrotnie kliknąć fotografię i ustawić ramkę zaznaczającą obszar po przycięciu w żądanej pozycji. Jeżeli fotografia ma być jeszcze bardziej przycięta, należy zmniejszyć ramkę, klikając w tym celu jedną z krawędzi i przeciągając ją w nowe położenie.


Ostrzeżenia dotyczące jakości fotografii:
W niektórych sytuacjach po wstawieniu fotografii wokół ramki wyświetlany jest znak ostrzegawczy. Informuje on, że jakość wydrukowanej fotografii będzie zbyt niska. Zaleca się pomniejszanie fotografii do momentu, kiedy znak ostrzegawczy przestanie być wyświetlany (najwyższa jakość) lub do momentu, kiedy fotografia będzie tylko nieznacznie większa (jeżeli jest to wymagane z uwagi na układ strony).

Czerwona flaga informuje, że jakość obrazu jest znacznie niższa od zalecanej do drukowania, wskutek czego należy zdecydowanie zmniejszyć rozmiary fotografii lub wstawić inny obraz.

W celu zmiany miejsca fotografii, jej wielkości lub numeru (na stronie) można skorzystać z jednego z szablonów lub ręcznie zmienić układ strony.

W celu użycia jednego z gotowych szablonów układu strony kliknij pasek narzędziowy Układ strony/okładki, a następnie wybierz żądaną liczbę fotografii z listy w dolnej części i przeciągnij odpowiedni szablon do przestrzeni roboczej.

UWAGA: w przypadku projektowania okładki oraz pierwszej i ostatniej strony dostępne szablony układów są inne niż w przypadku projektowania standardowych stron.

W celu ręcznej zmiany położenia fotografii należy ją przeciągnąć (kliknąć lewym przyciskiem myszy, a następnie przesunąć kursor w inne miejsce i zwolnić przycisk). Fotografia może częściowo przesłaniać inną fotografię lub wychodzić poza obszar strony, co pozwala na tworzenie bardzo interesujących projektów. W celu zmiany wielkości fotografii należy kliknąć jej krawędź, a następnie przeciągnąć kursor myszy do żądanego położenia. Jeżeli mają być zachowane oryginalne proporcje fotografii, w czasie przeciągania należy trzymać wciśnięty klawisz Shift.

W celu obrócenia fotografii o niewielki kąt kliknij fotografię prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie 'Obróć | Nieznacznie w prawo' lub 'Obróć | Nieznacznie w lewo'.

W celu odwrócenia fotografii kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie 'Odwróć | Poziomo' lub 'Pionowo'.

W czasie rozmieszczania obrazów (i tekstów) na stronie można korzystać z następujących narzędzi edycyjnych:

 • Wyrównywanie położenia obrazów w stosunku do innego obrazu: należy najpierw zaznaczyć rysunek, do którego wyrównywane będą inne obrazy, a następnie zaznaczyć wyrównywane obrazy (trzymając wciśnięty klawisz Ctrl w czasie wybierania), po czym kliknąć jeden z obrazów prawym przyciskiem myszy i wybrać z menu polecenie 'Wyrównaj'.
 • Wyrównywanie rozmiarów: najpierw wybierz obraz, którego rozmiar będzie traktowany jako wzorcowy, a następnie zaznacz pozostałe obrazy (trzymając wciśnięty klawisz Ctrl), po czym kliknij prawym przyciskiem myszy jeden z obrazów i wybierz z menu polecenie 'Taki sam rozmiar'.
 • Równomierne rozmieszczanie obrazów: wybierz obrazy do rozmieszczania, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy jeden z obrazów, po czym wybierz z menu 'Rozmieszczenie' odpowiednie polecenie (bez rozmieszczania / rozmieszczanie równomierne, w poziomie lub w pionie).
 • Ustawianie na środku strony: zaznacz obraz lub obrazy, które mają być ustawione na środku strony, kliknij prawym przyciskiem myszy jeden z nich, a następnie wybierz odpowiednie polecenie z menu 'Ustaw na środku strony w kierunku pionowym lub poziomym'.
 • Zmiana kolejności pokrywających się obrazów: zaznacz obraz lub obrazy, których dotyczyć ma zmiana, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz odpowiednie polecenie z menu 'Kolejność', tzn. przesuń na wierzch/przesuń pod spód/przesuń do przodu/przesuń do tyłu.

W celu cofnięcia ostatnio wykonanej operacji zmiany położenia, zmiany rozmiarów lub wstawienia obrazu należy wybrać polecenie 'Cofnij' z menu 'Edycja'.

W celu usunięcia obrazu ze strony należy zaznaczyć go, a następnie wcisnąć klawisz Delete.

Edycja obszaru w pobliżu krawędzi strony (obszar bezpieczeństwa)

W przypadku niektórych albumów w pobliżu krawędzi strony wyświetlana jest przerywana linia (prosimy porównać z zamieszczonym poniżej obrazem). Obszar pomiędzy krawędzią a linią przerywaną strony może być przeznaczony do odcięcia lub zginania (w zależności od typu albumu). Z tego powodu w obszarze tym nie należy umieszczać elementów o dużym znaczeniu (jest to tzw. obszar bezpieczeństwa).

Projektowanie i lokalizacja tekstów


W celu rozpoczęcia edycji tekstu należy dwukrotnie kliknąć pole tekstowe na stronie, a następnie wprowadzić żądany tekst w wyświetlanym oknie dialogowym. Poza standardowymi opcjami dotyczącymi tekstu dostępna jest również opcja 'Automatyczna wielkość czcionki', pozwalająca zmieniać wielkość tekstu poprzez zmianę wielkości pola tekstowego. Przycisk 'Podgląd' pozwala na podgląd wprowadzonych zmian bez zamykania okna dialogowego do edycji tekstu. Po zakończeniu edycji tekstu kliknij przycisk "OK".

W celu wprowadzenia tekstu, jeżeli nie ma pola tekstowego, kliknij prawym przyciskiem myszy w wolnym miejscu, a następnie wybierz przycisk 'Dodaj nowy tekst' z paska narzędziowego Strona i Ogólne i kliknij na stronie. Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego, w którym należy wprowadzić żądany tekst, po czym kliknąć "OK". Rozmiar i położenie tekstu można zmieniać poprzez przeciąganie, podobnie jak w przypadku obrazów.


Czcionki specjalne:
System obsługuje jedynie niektóre czcionki. Jeżeli czcionka nie jest wyświetlana na liście, a na pewno jest zainstalowana w komputerze, oznacza to, że nie jest ona obsługiwana przez drukarnię.

Backgrounds

W celu zmiany tła dla aktualnie wyświetlanej strony należy wybrać przycisk 'Tła' na pasku narzędziowym, a następnie wskazać odpowiednią grupę z tłami i wybrać z listy żądane tło. Przeciągnięcie tła na obszar lewej strony powoduje zastosowanie tego tła w odniesieniu do lewej strony (przy pracy z podglądem dwu stron jednocześnie), a przeciągnięcie na obszar prawej strony powoduje zastosowanie wybranego tła w odniesieniu do prawej strony i obydwu stron. Jeżeli zachodzi potrzeba użycia koloru, który nie jest wyświetlany w grupie kolorów pełnych, można wybrać tło 'Kolor użytkownika', następnie wskazać obszar, gdzie tło ma być zastosowane (lewa strona, prawa strona albo obydwie strony) i zdefiniować kolor za pomocą narzędzi dostępnych w wyświetlanym oknie dialogowym Wybierz kolor.

Jeżeli inna strona albumu ma już żądany format, można skopiować tło z innej strony: kliknij prawym przyciskiem myszy w pustym miejscu strony, która zawiera tło przeznaczone do skopiowania, a następnie wybierz polecenie 'Kopiuj tło'. Przejdź do strony, która ma być zmieniona, a następnie ponownie kliknij prawym przyciskiem myszy w pustym miejscu i wybierz polecenie 'Wklej tło'. W celu zmiany tła na wszystkich stronach albumu wybierz polecenie 'Zmień tło na wszystkich stronach' zamiast polecenia "Paste background".

Jeżeli tło ma mieć biały kolor, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym obszarze tła i wybrać polecenie 'Przywróć'.

Zaawansowane opcje konfigurowania tła:

 1. Jako tło można wybrać jedną z fotografii albumu. W tym celu należy przeciągnąć fotografię na stronę, a następnie zwolnić przycisk myszy w momencie, gdy kursor znajdzie się nad krawędzią strony. Zwolnienie kursora myszy nad prawą krawędzią spowoduje wykorzystanie fotografii jak tła dla prawej strony (w podobny sposób można ustawić tło dla lewej strony). Zwolnienie kursora myszy nad górną krawędzią spowoduje wykorzystanie fotografii jak tła dla zarówno prawej, jak i lewej strony. Można także zaznaczyć obraz na stronie, kliknąć go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać polecenie 'Rozmiar obrazu | użyj jako tło'.
 2. W celu ustawienia przeźroczystości tła należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na tle, a następnie wybrać polecenie 'Ustaw przeźroczystość'. Ustaw żądaną przeźroczystość, przeciągając suwak w odpowiednie położenie. Można również ustawić odcień tła, klikając przycisk 'Kolor' ustawiony w pobliżu suwaka. Wynik operacji jest natychmiast wyświetlany na stronie (przed kliknięciem przycisku Zamknij), ale czas wymagany do odświeżenia może wynosić nawet kilka sekund. Po uzyskaniu żądanego wyniku należy kliknąć przycisk 'Zamknij'.
 3. Obraz tła można przyciąć za pomocą narzędzia Przycinanie. Kliknij prawym przyciskiem myszy na obrazie tła, a następnie wybierz polecenie 'Przytnij obraz'.
 4. W celu odwrócenia obrazu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na tle, a następnie wybrać polecenie Odwróć | Poziomo lub Pionowo.

Ostrzeżenia dotyczące jakości fotografii:
Czasami po wybraniu obrazu jako tła na krawędzi wyświetlany jest znak ostrzegawczy (żółta flaga). Informuje on, że jakość wydrukowanego tła nie będzie dostatecznie wysoka. Jeżeli większość tła będzie zasłonięta przez obrazy lub tekst, nie będzie to miało negatywnego wpływu na wynik końcowy, jeżeli jednak tło nie jest zasłonięte, zaleca się jego zmodyfikowanie. Jeżeli flaga jest czerwona, oznacza to, że tło ma zdecydowanie zbyt niską jakość i należy je zmienić.

Ramki

Ramki to elementy graficzne otaczające fotografię, podobnie jak ramki otaczające "prawdziwe" zdjęcie. W celu wstawienia ramki wokół fotografii należy wybrać polecenie 'Ramki', a następnie przeciągnąć żądaną ramkę do fotografii.

Druga pozycja na liście ramek to "ramka jednokolorowa" - umieszcza ona wokół fotografii pasek równej szerokości. Kolor i szerokość paska można skonfigurować w oknie dialogowym, które jest wyświetlane po zakończeniu przeciągania:

W celu usunięcia ramki z fotografii wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie 'Usuń ramkę' lub przeciągnąć na fotografie pozycję 'bez ramki'.

Jeżeli zachodzi potrzeba skopiowania ramki z jednej fotografii do innej, kliknij prawym przyciskiem myszy fotografię zawierającą ramkę, która ma być skopiowana, i wybierz polecenie 'Kopiuj'. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy fotografię, wokół której ta ramka ma być umieszczona, i wybierz polecenie 'Wklej specjalnie | ramka'.

W celu cofnięcia ostatnio wykonanej operacji zmiany ramki należy wybrać polecenie 'Edycja | Cofnij'.

Maski

Maski określają część fotografii, która będzie widoczna, oraz sposób integracji fotografii z tłem. W celu wstawienia maski na fotografie należy wybrać polecenie 'Maski', a następnie przeciągnąć żądaną maskę do fotografii.

W celu usunięcia maski z fotografii wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie 'Usuń maskę' lub przeciągnąć na fotografie pozycję "without mask" (bez maski).

Jeżeli zachodzi potrzeba skopiowania maski z jednej fotografii do innej, kliknij prawym przyciskiem myszy fotografię zawierającą maskę, która ma być skopiowana, i wybierz polecenie 'Kopiuj'. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy fotografię, wokół której ta ramka ma być umieszczona, i wybierz polecenie 'Wklej specjalnie | maska'.

W celu cofnięcia ostatnio wykonanej operacji zmiany maski należy wybrać polecenie 'Edycja | Cofnij'.

Efekty

Efekty pozwalają na zmianę koloru fotografii oraz czasem kontrastu i jasności. W celu uzupełnienia fotografii o efekt wybierz polecenie "Effects" (Efekty) z paska narzędziowego, wybierz z menu 'Efekty kolorów' i przeciągnij żądany efekt na fotografię.

Dostępny jest efekt specjalny, pozwalający na dynamiczne ustawianie kolorów fotografii (a dokładnie odcienia) oraz poziomu przeźroczystości. W celu zastosowania tego narzędzia zaznacz fotografię, a następnie wybierz z listy polecenie 'Efekty specjalne' i przeciągnij na fotografię pozycję 'Przeźroczystość'. Następnie ustaw odpowiedni poziom przeźroczystości za pomocą suwaka oraz odcień tła za pomocą przycisku 'Kolor'. W celu zintegrowania fotografii z otoczeniem zaznacz opcję "transparent" (przeźroczystość). Wynik operacji jest natychmiast wyświetlany na stronie (przed kliknięciem przycisku 'Zamknij'), ale czas wymagany do odświeżenia może wynosić nawet kilka sekund. Po uzyskaniu żądanego wyniku należy kliknąć przycisk 'Zamknij'.

Inny efekt specjalny który można wykorzystać to redukcja efektu czerwonych oczu. Aby go wykorzystać należy wybrać fotografię, wybrać opcję 'Efekty specjalne' z rozwijanego menu na dole listy, przeciągnąć obiekt 'czerwone oczy' na zdjęcie co spowoduje uruchomienie kreatora. W pierwszym ekranie należy przeciągnąć prostokąt do strefy zdjęcia w której znajdują się czerowne oczy), następnie naciśnij przycisk "Dalej'.

Na następnym ekranie należy zaakceptować zmiany (poprzez naciśnięcie przycisku 'Akceptuj') lub edytować fotografię, poprzez naciśnięcie przycisku 'Edycja'.

Po naciśnięciu przycisku 'Edycja', pojawi się kolejne okno. Umożliwia ono ręczną edycję parametrów oraz definicję, np. ile kolorów przechwytywać, lub ile kolorów należy zamienić, oraz wiele innych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcjonalności poszczególnych parametrów, należy wskazać opcję wskaźnikiem myszy i ukaże się żółte okno z podpowiedzią. Po wykonaniu wszelkich niezbędnych zmian należy nacisnąć przycisk 'Zastosuj'.

Ostatni ekran służy do zapamiętania zmian i ich zastosowania.

Obie funkcje: przezroczystość i redukcja czerwonych oczu mogą zostać wywołane poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wybranym zdjęciu, następnym krokiem jest wybranie efektów specjalnych i wybranie konkretnej opcji. (Dla redukcji czerwonych oczu można także wybrać opcję 'Napraw czerwone oczy' z menu obrazów.)

Aby usunąć efekt z obrazka, naciśnij nad obrazkiem prawy przycisk myszy i wybierz 'Usuń efekt' lub przeciągnij obiekt 'Bez efektu kolorystycznego' z palety efektów (pierwsza opcja na liście efektów).

Jeżeli zachodzi potrzeba skopiowania efektu z jednej fotografii do innej, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy fotografię zawierającą efekt, który ma być skopiowany, i wybrać polecenie 'Kopiuj'. Następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy fotografię, wokół której ta ramka ma być umieszczona, i wybrać polecenie 'Wklej specjalnie | efekt'.

W celu cofnięcia ostatnio wykonanej operacji zmiany efektu należy wybrać polecenie 'Edycja | Cofnij'.

Obiekty Clip-art

W celu dodania clipartu wybierz polecenie "Cliparts" z paska narzędziowego i przeciągnij żądany clipart na stronę.

Jeżeli zachodzi potrzeba wstawienia własnego clipartu, wybierz z menu głównego polecenie 'Projekt | Cliparty | dodaj clipart z pliku', a następnie wskaż odpowiedni plik. Po kliknięciu przycisku "OK" clipart zostanie wstawiony na stronę. W tym momencie można go przeciągnąć na dowolnie wybrane miejsce.

W celu odwrócenia clipartu należy kliknąć go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać polecenie 'Odwróć | Poziomo' lub 'Pionowo'.

Cliparty można kopiować i wklejać z jednej strony na inną lub w obrębie tej samej strony. W tym celu należy wybrać clipart, kliknąć go prawym przyciskiem myszy, wybrać z menu polecenie Copy (Kopiuj), a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy w miejscu, gdzie ma być wstawiona kopia i wybrać polecenie 'Wklej'.

Dodawanie i usuwanie stron

W celu dodania nowych stron do albumu należy zaznaczyć stronę, po której ma być wstawiona nowa strona, a następnie kliknąć przycisk 'Dodaj stronę', umieszczony na pasku narzędziowym 'Strona & Ogólne'. Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego z predefiniowanymi szablonami układu stron. Wybierz żądany szablon, a następnie kliknij przycisk "OK". Strona zostanie wstawiona i można przystąpić do jej edycji.

Inny sposób dodawania nowej strony polega na skopiowaniu już istniejącej strony. Wybierz stronę, która ma być powielona, a następnie kliknij przycisk 'Powiel stronę' na pasku narzędziowym 'Strona & Ogólne' lub wybierz z menu głównego polecenie 'Strony | Powiel stronę'.

'Usuń stronę' na pasku narzędziowym Strona & Ogólne. W celu usunięcia więcej niż jednej strony jednocześnie należy w czasie zaznaczania stron przeznaczonych do usunięcia trzymać wciśnięty klawisz Ctrl, a następnie kliknąć przycisk Przycisk 'Usuń stronę.

Zmiana kolejności stron

W celu zmiany kolejności stron należy kliknąć stronę, która ma być przesunięta, a następnie kliknąć jeden z przycisków do przesuwania na panelu przycisków Strona & Ogólne. (przesuń stronę w przód) lub (przesuń stronę w tył). Kilkakrotnie kliknij odpowiedni przycisk, aż strona zostanie umieszczona w żądanym miejscu.

Zmiana skali wyświetlania

Oprogramowanie pozwala na powiększenie wybranego fragmentu obszaru roboczego. W tym celu należy kliknąć przycisk 'Powiększ' na pasku narzędziowym 'Strona & Ogólne'. Każde wciśnięcie przycisku 'Powiększ' powoduje dodatkowe powiększenie przestrzeni roboczej. Powiększenie jest zachowywane po przejściu do innej strony. Za pomocą suwaków można wyświetlić żądaną część strony.

W celu pomniejszenia należy kliknąć przycisk ("Pomniejsz"). W celu dokładnego ustawienia powiększenia można skorzystać z polecenia 'Widok | Powiększ'. Można wybrać jedno z wcześniej zdefiniowanych powiększeń, jak 'Cała strona' lub "100% (Print Size)" (100 % wielkości wydruku) albo zaznaczyć opcję 'Użytkownika', która pozwala na wprowadzenie powiększenia w procentach.

UWAGA: w celu przyśpieszenia pracy podgląd wyświetlany jest w niskiej rozdzielczości.

Pozycje menu

Menu Plik:

 • Nowy album - otwiera kreator Nowy album w celu utworzenia zamówienia na nowy album<
 • Otwórz album - powoduje wyświetlenie ekranu pozwalającego na otwarcie nowego albumu. Za pomocą tego polecenia można otworzyć, usunąć i zmienić nazwę albumu.
 • Usuń album - powoduje wyświetlenie ekranu pozwalającego na usunięcie albumu.
 • Zamknij - zamyka aktualny album oraz kasuje obszar roboczy.
 • Zapisz - zapisuje aktualny album. Album jest automatycznie zapisywany w czasie sesji edycji, a więc nie jest konieczne jego ręczne zapisywanie.
 • Utwórz następną kopię - tworzy i otwiera nowy album w oparciu o aktualne zamówienie.
 • Koniec - zamyka oprogramowanie FotoKreator.
 • Cofnij - cofa ostatnią operację. Oprogramowanie FotoKreator pozwala na cofnięcie tylko jednego, ostatnio wykonywanego polecenia.
 • Kopiuj - kopiuje wybrany element (rysunek, tekst, itp.).
 • Wklej - tworzy nowy element (rysunek, tekst, itp.) będący kopią ostatnio kopiowanego elementu.
 • Usuń - usuwa zaznaczony element. Wyświetlany jest komunikat żądający potwierdzenia zamiaru wykonania tej operacji.
 • Kopiuj tło - kopiuje tło aktualnej strony.
 • Wklej tło - wkleja ostatnio skopiowane tło do aktualnej strony.
 • Wklej specjalne - wkleja ostatnio skopiowany element projektu (ramka, maska lub efekt) do zaznaczonego elementu.
 • Wklej specjalne na wszystkich stronach - wkleja ostatnio skopiowany element projektu do wszystkich stron w albumie.
 • Zaznacz wszystko - zaznacza wszystkie elementy na stronie.

Menu Widok

 • Pokaż podgląd albumu - wyświetla strony albumu w trybie pełnoekranowym. Użytkownik może przechodzić pomiędzy stronami.
 • Pokaż raport - wyświetla stronę HTML zawierającą miniaturki wszystkich stron oraz informacje do składania zamówienia.
 • Układ - powoduje wybranie polecenia Układ strony z przybornika.
 • Cliparty - powoduje wybranie polecenia Cliparty z przybornika.
 • Ramki - powoduje wybranie polecenia Ramki z przybornika.
 • Maski - powoduje wybranie polecenia Maski z przybornika.
 • Efekty - powoduje wybranie polecenia Efekty z przybornika.
 • Tła - powoduje wybranie polecenia Tła z przybornika.
 • Zoom - pozwala na ustawienie opcji powiększenia obszaru roboczego.

 • Wielkość obrazu - Grupa poleceń do zmiany wielkości obrazu:
  • Oryginalny obraz - Cofa polecenie przycinania dla wybranego obrazu.
  • Przytnij obraz - Otwiera narzędzie do przycinania wybranego obrazu.
  • Pokaż pełny obraz w ramce - Dopasowuje obraz, tak aby mieścił się w ramce, z zachowaniem jego proporcji.
  • Przytnij obraz do ramki - Dopasowuje obraz, tak aby w całości zajmował ramkę (bez zachowywania jego proporcji).
  • Ustaw jako tło strony - Ustawia wybrany obraz jako tło aktualnie wyświetlanej strony.
 • Ułóż - Ustawia wybrane elementy względem pozycji pierwszego z zaznaczonych elementów (do lewej, do góry itp.)
 • Ta sama wielkość - Zmienia wielkość wybranych elementów (szerokość, wysokość, obydwa wymiary) stosownie do wielkości pierwszego elementu.
 • Na środku strony - Ustawiania wybrany element (elementy) na środku strony.
 • Rozstawienie - Ustawia taki sam odstęp (lub brak odstępu) pomiędzy zaznaczonymi elementami.
 • Kolejność - Zmienia kolejność zaznaczonego elementu w stosunku do innych elementów strony.
 • Obróć - Obraca zaznaczone elementy (w prawo/w lewo).
 • Odbij - Odbija zaznaczone obrazy w kierunku pionowym lub poziomym.

Menu Projekt

 • Ramki - Umieszcza wybraną fotografię (fotografie) w ramce lub usuwa ramkę (ramki) z wybranej (wybranych) fotografii.
 • Maska (Maski) - Umieszcza maskę na wybranej fotografii (fotografiach) lub usuwa maskę (maski) z wybranej (wybranych) fotografii.
 • Efekty - Umieszcza efekt specjalny na wybranej fotografii (fotografiach) lub usuwa efekt (efekty) z wybranej (wybranych) fotografii.
 • Tła - Ustawia kolor tła, przeźroczystość lub usuwa tło dla aktualnej strony.
 • Teksty - Dodaje element tekstowy do aktualnej strony lub przechodzi do edycji wybranego elementu.
 • Cliparty - Dodaje element clipart z pliku.
 • Zaawansowane - Otwiera ekran z opcjami zaawansowanymi oraz pozwala na rozpoczęcie edycji wybranej strony.

Menu Strony

 • Ustaw wybrany układ dla tej strony - Zmienia układ strony na wybrany za pomocą paska narzędziowego Układ strony/okładki.
 • Wyświetl pierwszą stronę - Wyświetla w przestrzeni roboczej pierwszą stronę albumu.
 • Wyświetl poprzednią stronę - Wyświetla w przestrzeni roboczej poprzednią stronę albumu.
 • Wyświetl następną stronę - Wyświetla w przestrzeni roboczej następną stronę albumu.
 • Wyświetl ostatnią stronę - Wyświetla w przestrzeni roboczej ostatnią stronę albumu.
 • Dodaj stronę - Otwiera okno dialogowe do wyboru układu nowej strony, która zostanie dodana za aktualną stroną.
 • Powiel stronę - Tworzy kopię aktualnej strony albumu.
 • Usuń stronę - Usuwa aktualną stronę albumu.
 • Przesuń stronę w prawo - Przesuwa aktualną stronę albumu w prawo.
 • Przesuń stronę w lewo - Przesuwa aktualną stronę albumu w lewo.
 • Zarezerwuj miejsce pod rysunek na stronie - Dodaje nową rezerwację miejsca pod rysunek na aktualnej stronie.
 • Dodaj - Otwiera ekran do wyboru fotografii, pozwalający dodać nowe fotografie do listy.
 • Usuń zaznaczone obrazy - Usuwa zaznaczone obrazy z albumu oraz z listy obrazów.
 • Usuń wszystkie obrazy - Usuwa wszystkie fotografie z listy obrazów.
 • Obróć w prawo - Obraca zaznaczone fotografie na liście obrazów w prawo.
 • Obróć w lewo - Obraca zaznaczone fotografie na liście obrazów w lewo.
 • Aktualizuj pliki ręcznie - Wybiera plik (ZIP) zawierający nową cenę oraz definicje zawartości (produkty, ramki, maski, cliparty, tła) oraz odpowiednio aktualizuje system.
 • Sprawdź w sieci, czy są nowsze pliki - Sprawdza, czy na stronie internetowej drukarni dostępne są nowe informacje o cenach oraz zaktualizowane elementy, i odpowiednio aktualizuje system.

Menu Zamów

 • Zamów album - Uruchamia kreator składania zamówienia na bieżący album.
 • Zamów inną kopię - Tworzy i otwiera nowe zamówienie na album w oparciu o aktualne zamówienie. (działanie identyczne jak polecenie 'Zamów kolejną kopię' w menu Plik)

 • Pokaż pomoc - Otwiera aktualny plik z pomocą.
 • (O...) - Wyświetla ekran z informacjami o aplikacji FotoKreator.


>> na początek

Proces zamawiania

Po zakończeniu edycji albumu należy złożyć zamówienie, podać szczegółowe informacje dotyczące wysyłki oraz dokonać płatności. Otwórz album i w głównym oknie edycyjnym kliknij przycisk 'Zamów'. Proces zamawiania jest realizowany za pomocą kreatora. W celu przejścia do następnego kroku kliknij przycisk umieszczony w górnej części ekranu. W celu przejścia do poprzedniego kroku kreatora kliknij przycisk W dowolnym momencie pracy z kreatorem można podejrzeć strony albumu poprzez kliknięcie przycisku 'Podgląd interaktywny'.

Inne ekrany kreatorów

Ekran pierwszy - Wyświetla podgląd zamówienia. Na ekranie tym wyświetlany jest podgląd stron, co pozwala na ogólne zapoznanie się z albumem. Można również wyświetlić interaktywny podgląd stron albumu, klikając przycisk "Interactive preview" (Podgląd interaktywny).

Ekran drugi - Wyświetla szczegółowe zestawienie informacji o zamówieniu. Można wybrać okładkę z listy "Cover" (Okładka), wybrać rodzaj wykończenia z listy "Finishing" (Wykończenie) oraz wprowadzić liczbę kopii w polu "Copies" (Kopie).

Jeżeli wyświetlane są ceny (w niektórych instalacjach nie są one pokazywane), cena jest aktualizowana zgodnie z wybieranymi opcjami.

Pewne opcje nie są dostępne w niektórych instalacjach i dla niektórych typów albumów. Przykładowo, opcja "Finishing metod" zwykle nie jest dostępna i z tego powodu nie została pokazana na zamieszczonym powyżej ekranie.


Trzeci ekran - Wybierz metodę wysyłania oraz podaj dane kontaktowe. Metoda wysyłania określa, czy zamówienie zostanie dostarczone osobiście, czy też w postaci elektronicznej przez internet.

UWAGA: czas wysyłania albumu drogą elektroniczną zależy od wielkości albumu oraz rodzaju połączenia.
UWAGA: jeżeli z pewnych powodów nie jest możliwe przesłanie zamówienia drogą elektroniczną, system automatycznie utworzy plik ZIP, który należy dostarczyć do drukowania.

Ekran Przesyłania i Płatności - Korzystając z liczby kopii zamówionych na ekranie drugim, system pomaga wprowadzić informacje dotyczące liczby kopii, metody wysyłki oraz szczegółowe informacji o wysyłce.

W niektórych instalacjach należy wybrać metodę płatności i wprowadzić odpowiednie dane dotyczące na przykład karty kredytowej. W innych instalacjach następuje przekierowanie bezpośrednio do strony internetowej drukarni, gdzie należy zrealizować płatność. Po wprowadzeniu żądanych informacji kliknij przycisk Order (Zamówienie).

Po zakończeniu procesu składania zamówienia na ekranie wyświetlony zostanie rachunek. Po zakończeniu składania zamówienia można wyświetlić potwierdzenie za pomocą polecenia "View | Show report" (Widok | Pokaż raport). Zaleca się wydrukowanie rachunku i zachowanie go do momentu otrzymania wydrukowanego albumu.

Jeżeli wybrana została opcja osobistego dostarczenia, po wyświetleniu rachunku pokazywany jest folder zawierający zamówienie (plik zip). Plik ten należy przegrać na dysk CD (lub zapisać w pamięci przenośnej) i przynieść do punktu.
UWAGA: proces tworzenia folderu z plikiem ZIP może zająć nieco czasu (zależnie od wielkości albumu). Po wykonaniu tej czynności można zamknąć aplikację FotoKreator lub rozpocząć tworzenie nowego zamówienia.

Proces przesyłania


Jeżeli wybrana została opcja przesyłania albumu drogą elektroniczną, na ekranie wyświetlany jest wskaźnik zaawansowania przesyłania albumu. W dolnej części ekranu wyświetlany jest komunikat informujący o numerze przesyłanego zamówienia. W czasie przesyłania można zamknąć aplikację FotoKreator albo rozpocząć projektowanie nowego albumu.

Zatrzymanie kursora myszy nad ikoną "Album FTP Uploader" (Przesyłanie albumu przez FTP) powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji o procesie przesyłania.

Dwukrotne kliknięcie tej ikony powoduje otwarcie ekranu Album FTP Uploader (Przesyłanie albumu przez FTP), który wyświetla jeszcze więcej informacji o procesie przesyłania.

Z przycisków "Upload files" (Prześlij pliki) i "Select order" (Wybierz zamówienie) należy korzystać wyłącznie w przypadku wystąpienia trudności w czasie przesyłania zamówienia do drukarni. Nie należy z nich używać bez wyraźnych zaleceń pracownika drukarni.

UWAGA: w przypadku zamknięcia komputera w czasie trwania przesyłania proces jest wznawiany automatycznie po ponownym uruchomieniu komputera i kontynuowany od miejsca, w którym poprzednio przerwano przesyłanie.

Po złożeniu zamówienia do drukarni (lub po dostarczeniu go osobiście) należy postępować zgodnie z informacjami drukarni.


>> na początek

Zmiana i usuwanie istniejących albumów

Zamówienie można nadal podglądać i edytować, nawet jeżeli aplikacja FotoKreator została zamknięta i ponownie uruchomiona w czasie edycji.

W celu przejścia do edycji istniejącego albumu należy wcisnąć przycisk "Edit album" (Edytuj album) w oknie dialogowym wyświetlanym bezpośrednio po uruchomieniu aplikacji FotoKreator. Spowoduje to wyświetlenie pokazanego poniżej ekranu Open Album (Otwórz album):

Na ekranie tym należy wybrać album, który ma być edytowany, i wcisnąć przycisk "Open" (Otwórz). Wybrany album zostanie wyświetlony na ekranie i można przystąpić do jego edycji.

Jeżeli zachodzi potrzeba usunięcia istniejącego albumu, należy wybrać ten album (lub kilka albumów), a następnie kliknąć przycisk "Remove" (Usuń). Można również zmienić nazwę istniejącego albumu. Należy w tym celu zaznaczyć żądany album, a następnie wcisnąć przycisk "Rename" (Zmień nazwę).

UWAGA: po złożeniu zamówienia na wydrukowanie albumu można nadal go edytować, ale wydrukowany album nie będzie uwzględniał zmian. W przypadku usunięcia albumu jest on usuwany z komputera, ale nie powoduje to anulowania zlecenia jego wydrukowania. Jeżeli zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian, które muszą być odzwierciedlone w wydrukowanym albumie, należy postępować zgodnie z procedurą "ponowne zamawianie" (szczegółowe informacje podano poniżej), ale nie powoduje to anulowania wcześniej złożonego zamówienia.

Ponowne zamawianie: podana poniżej procedura pozwala na złożenie następnego zamówienia na wydrukowanie tego samego albumu. Otwórz album, a następnie wybierz z menu głównego polecenie "Order | Order another copy" (Otwórz | Zamów następną kopię). Spowoduje to wyświetlenie pokazanego poniżej komunikatu:

Wciśnięcie przycisku "Tak" powoduje utworzenie nowego zlecenia, identycznego z poprzednio złożonym. Wciśnięcie przycisku "Nie" powoduje wyświetlenie listy dostępnych typów albumów, z której należy wybrać żądany album.

W obydwu przypadkach (po udzieleniu odpowiedzi na pytanie) system wyświetli na ekranie głównym nowe zamówienie. W przypadku braku konieczności wprowadzania zmian w albumie można bezpośrednio kontynuować proces składania zamówienia (klikając przycisk "Order") albo rozpocząć edycję nowego zamówienia i wznowić proces składania zamówienia w późniejszym czasie.

UWAGA: w każdym przypadku nowe zamówienie będzie miało inny numer niż oryginalne.


>> na początek

Podpowiedzi

Wstawianie ramki/maski/efektu do wszystkich fotografii w albumie: kliknij prawym przyciskiem myszy fotografię mającą żądaną ramkę i wybierz polecenie "Copy". Wybierz z menu głównego polecenie "Edit | Paste special on all pages | frame" (Edycja | Wklej specjalnie na wszystkich stronach | ramka).

Wstawianie maski nad ramką dynamiczną: w celu uzyskania specjalnego efektu można:

 1. Wybrać ramkę dynamiczną dla fotografii (pierwsza ramka pozwalająca na skonfigurowanie koloru i szerokości obramowania).
 2. Wstawić maskę do fotografii z ramką: maska będzie obejmować zarówno fotografię, jak i ramkę.
 3. Inny przykład:


>> na początek

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania


Jaki typ albumu mogę zamówić?
Dostępne typy albumów zależą od drukarni. Są one wyświetlane w oknie dialogowym "Album type selection" (Wybór typu albumu), które jest pokazywane w czasie tworzenia nowego albumu. Typy albumów różnią się rozmiarem, orientacją (pozioma lub pionowa) oraz rodzajem okładki.

Ile stron będzie zawierał mój album?
W czasie tworzenia nowego albumu za pomocą kreatora na ekranie projektowania układu stron można wybrać ich liczbę. Domyślnie jest to liczba uwzględniona w cenie podstawowej wersji albumu, ale można ją zmienić, zgodnie z dostępnymi opcjami. System automatycznie zaleca odpowiednią liczbę stron na podstawie liczby fotografii oraz wybranego układu stron. Jeżeli wybrana zostanie większa liczba stron z uwagi na dużą liczbę fotografii, cena albumu będzie odpowiednio wyższa. Przyciski "Add page" (Dodaj stronę) i "Remove page" (Usuń stronę) wyświetlane na ekranie głównym (powyżej listy stron) pozwalają na dodawanie i usuwanie stron.

Czy można zmienić tło uprzednio wybrane za pomocą kreatora w czasie tworzenia nowego albumu?
Tak. Można zmienić każdy wybór dokonany w procesie tworzenia nowego albumu za pomocą kreatora. W celu zmiany tła należy zaznaczyć żądaną stronę i wybrać polecenie "Tools - Backgrounds" (Narzędzia - Tła), a następnie przeciągnąć odpowiednie tło do przestrzeni roboczej. Jeżeli tło ma być skonfigurowane dla wszystkich stron w albumie, kliknij prawym przyciskiem myszy w pustym miejscu na stronie i wybierz polecenie "Copy background" (Kopiuj tło). Następnie kliknij ponownie prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie "Paste background on all pages" (Wklej tło na wszystkich stronach). Dodatkowe informacje podano w punkcie Tło.

Dlaczego moje fotografie zostały przycięte?
Domyślnie fotografie są przycinane w celu dopasowania do wolnego miejsca na stronie. W celu dokonania zmiany należy zaznaczyć fotografię, a następnie kliknąć przycisk "Fit" (Dopasuj) na pasku narzędziowym "Tools | General" (Narzędzia | Ogólne). Dodatkowe informacje podano w punkcie Wstawianie, przycinanie i rozmieszczanie fotografii.

Czy mogę dodać nowe fotografie do albumu po zakończeniu jego tworzenia za pomocą kreatora?
Tak. Po otwarciu albumu na ekranie głównym kliknij przycisk "+" nad listą fotografii po prawej stronie ekranu, a następnie wybierz dodatkowe fotografie do wstawienia.


>> na początek

Fotoksiążki, Fotoalbumy, Fotoobrazy, FotoKalendarze 2016: ścienne 13 arkuszowe, biurkowe ze spiralą - z Twoimi zdjęciami - Kraków